Kritéria pro přijetí

28.03.2013 17:30

 

Kritéria přijímacího řízení pro doplnění počtu dětí od 2.9.2013

ve školním roce 2013/2014

 

 

Do Mateřské školy Zvánovice, příspěvkové organizace budou po dohodě se zřizovatelem ve znění zákona 561/2004 Sb. platná níže uvedená kritéria pro přijetí, podle kterých bude přijat takový počet dětí k předškolnímu vzdělávání, kolik míst se uvolní přijetím dětí k základnímu vzdělávání, či přestěhováním nebo odhlášením stávajících dětí, a to k datu 1.9.2013:

 

  1. věk dítěte

-       předškolák (dítě nad 5 let – sestupně podle nejvyššího věku)

 

Předškolní vzdělávání je podle § 34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. organizováno zpravidla pro děti ve věku 3-6 let. Podle odst. 4 téhož zákona jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

  1. místo trvalého pobytu dítěte

-       trvalý pobyt dítěte v obci Zvánovice (všechny děti z katastru obce Zvánovice sestupně podle nejvyššího věku)

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) z. 561/2004 Sb.

 

  1. věk dítěte

-       všechny ostatní děti mimo předešlé kategorie (podle nejvyššího věku sestupně), v případě, že přihláška ke vzdělávání došla včas ve stanoveném termínu.

 

 

Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti přijaté na základě splnění podmínek daných § 34, odst. 5 a 6 z. 561/2004 Sb. a ve znění z. 258/2000 Sb.

 

V termínu vyhlášení zápisu nerozhoduje:

·         datum či pořadí podání (je-li v termínu stanovém pro podání žádosti k zápisu).

 

Podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se rozumí, že zákonný zástupce byl seznámen s uvedenými kritérii a podmínkami podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení, které bude pokračovat zápisem do MŠ. V průběhu správního řízení budou zákonní zástupci dítěte mít možnost doplnit chybějící údaje v žádosti a další údaje v požadovaných formulářích a reagovat na případná další sdělení správního orgánu. Po uplynutí 14 dní po zápisu budou všechny údaje o dětech vyhodnoceny a bude stanoveno pořadí dětí u zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po zápisu na webu mateřské školy: www.mszvanovice.webnode.cz a též vyvěšeny na úřední desce obce Zvánovice a na nástěnce v mateřské škole. Odevzdané žádosti budou evidovány pod jednacími čísly pro zahájení přijímacího řízení.

U všech přihlášek podaných v tomto termínu se rozumí přihlášení a nástup dítěte k docházce k 2.9.2013 do Mateřské školy Zvánovice se zkušební lhůtou 3 měsíce. Po tuto dobu mohou rodiče dítěte po předchozí dohodě s ředitelkou školy upravit docházku dítěte do školy tak, aby se dítě postupně adaptovalo na nové prostředí a vzdělávací režim. V tomto období bude škola s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů a nedostatků v chování dítěte. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních dětí v kolektivu, nebo problémové chování, které by narušovalo plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním, nerespektování pokynů učitelek, nízká míra sebeobslužnosti (oblékání, stravování, hygiena), rozhodne ředitelka o ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak na doporučení a po poradě s učitelkou a po projednání s rodiči dítěte na základě docházky dítěte.

 

Úplata za vzdělávání: zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky viz. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání.

 

K nové docházce nebude přijato takové dítě, které k předškolnímu vzdělávání na této adrese bylo přijato, nastoupilo a poté jej zákonný zástupce odhlásil na základě vlastní žádosti. Všechny děti, které nebudou moci být z kapacitních důvodů přijaty, budou zařazeny do seznamu náhradníků.

 

Ve Zvánovicích, 27.03.2013

Veronika Vaněčková, DiS.,

ředitelka MŠ Zvánovice